Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zann s.r.o., Dlhé nad Cirochou 44, 06782 Dlhé nad Cirochou, IČO: 36491136 (ďalej aj ”Zann s.r.o.” alebo „predávajúci”) prevádzkuje e-shop na stránke zazitkovesteny.sk (ďalej ”e-shop”). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, prípadne si tam môžete zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie.

Pri prevádzke e-shopu tak Zann s.r.o. získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón, iné údaje vo formulári Zann s.r.o., prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru ( napr. podpis ).

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.

Zann s.r.o. je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

Zann s.r.o., Dlhé nad Cirochou 44, 06782 Dlhé nad Cirochou, IČO: 36491136

e-mail: info@zazitkovesteny.sk

tel: +421917599933

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie EU 2016/679 z 27.4.2016( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu. Z účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám – sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Zann s.r.o. ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia e shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru.

Podľa Nariadenia máte právo:

a) kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b) požadovať od Zann s.r.o. prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,

c) na opravu osobných údajov,

d) na vymazanie osobných údajov,

e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g) na prenosnosť osobných údajov,

h) byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

i) podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Zann s.r.o., zaslaním e-mailu na adresu info@zazitkovesteny.sk, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Z vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti.

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Vaše osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi o Vernostnej karte Zann s.r.o. tak, aby ste mohli pri nákupe uplatniť benefity z Vernostného programu. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.